تامین ، تولید و توزیع کننده قطعات خودرو (بازرگانی طهماسبی)

33331917- 041-33310214

 تصاویر حضور شرکت آلتین پارت در نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تبریز شهریور 98


 بازتاب رسانه ای حضور شرکت آلتین پارت در نمایشگاه  قطعات خودرو بین المللی تبریز